สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ทางอบต.โพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำมกราคม  2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ