ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ลบ.4021-ประตูน้ำโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 9

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 139/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ลบ.4021-ประตูน้ำโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสิรฐ เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้วในวันพุธที่  25 เมษายน  2561 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  2561 เวลา  14.00 น. รายละเอียดแนบท้ายนี้