ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 8

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ 152/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีอาร์เอเคเค เป็นผู้รับจ้างซึ่งได้ส่งมอบงานแล้ว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และจะมีการตรวจรับโดยพร้อมเพรียงกัน ใน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00น. ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ในวันและเวลาดังกล่าว