รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556