โครงการอบรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในพื้นที่ โดยมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ ๓ ประการคือ หลักการ ๓Rs (Reduce,Reuse,Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกำเนิด เป็นการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ ให้กับชุมชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทางด้านศิลปะให้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำมาสร้างรูปแบบเป็นสินค้าได้อย่างหลากหลาย และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพิ่มคุณค่าด้านการพัฒนาอาชีพ และเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบล โพธิ์เก้าต้นอย่างยั่งยืน ต่อไป