โครงการร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ จัดกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ให้ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน ถนนสายหลัก ถนนสายรองให้สวยงามสะอาดตา โดยจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วัด สถานที่ราชการ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและทำความสะอาดตามจุดที่รับผิดชอบ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ถนน ทางเดิน สถานที่ราชการ วัด สถานศึกษา รวมถึงสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสะอาดแล้ว โรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้น ในชุมชนก็จะลดลงได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีภาวะเศรษฐกิจที่ดีต่อไปได้ ซึ่งมีผู้สนใจประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และประชาชนในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ จำนวน 62 คน