ประกาศเจตนารมณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีเขตพื้นที่ที่แน่นอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดทำคำของบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 มีส่วนราชการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยดำเนินการตามเจตนารมณ์ร่วมกัน ดังนี้

  1. ยึ่ดมึนในหลักธรรมาภิบาล
  2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส
  3. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

เอกสารแนบ