กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลขึ้น โดยในการดำเนินการนี้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ดำเนินการทุกฝ่าย คือ ประชาชนได้สิ่งแวดล้อมที่ดี บ้านเมืองสะอาดและได้เงินจากการขายขยะรีไซเคิล โดยอบตซได้ลดปริมาณขยะที่จะต้องจัดเก็บต่อวัน ไม่มีปัญหาที่ทิ้งขยะ โดยจัดกิจกรรมขึ้นในทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน