การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยงข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี