โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดแก่ประชาชนภายในตำบลโพธิ์เก้าต้น ทั้งการให้เบาะแสเพื่อป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567  ในวันที่ 26  มิถุนายน  2567  ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนกลุ่มผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดย ร้อยตำรวจเอกธรรศกร ธรรศธรณิน รองสารวัตรปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร