รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น