พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แต่เดิมเป็นวัดร้างสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ต่อมาได้รับการบูรณะสร้างเป็นวัดขึ้นมาอีกครั้งและได้มีการพัฒนาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน  วัดโคกหม้อได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในด้านศาสนวัตถุและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตามภูมิปัญญาท้องถิ่น  พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุหาดูได้ยาก มีการจัดเรียงจัดเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ เช่น พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ที่มีความเป็นศิลปะไทย จีน และตะวันตก  เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ เครื่องทองเหลือง เต่ากลายเป็นหิน  รูปปั้นไม้สักแกะสลัก เงินตราหลายยุคสมัย เช่น  เงินพดด้วง เฟื้อง ธนบัตรหายาก แม้กระทั่งคัมภีร์ใบลาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายในวัดโคกหม้อ    การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า  โทร. 036-656737