ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีป้าย

ยื่นแบบ มกราคม – มีนาคม 2566

เงินเพิ่ม ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

ผู้เสียภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ 20% ของภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน 10% ของค่าภาษีกรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือ แจ้งเตือน

เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน-มกราคม 2566

ประกาศราคาประเมิน ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566

แจ้งการประเมิน ภายในเดือน เมษายน 2566

ชำระภาษี เมษายน -มิถุนายน 2566