โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดอบรมแก่ผู้ชุมชน ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลโพธิ์เก้าต้น ตลอดจนให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ต่อไป เมื่อวันที่14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นวิทยากรบรรยายมาให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก