อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลโพธิ์เก้าต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีการแต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด