ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัิตการ จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โทรศัพท์ 0 3678 0100