ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลและขยะอันตราบแลกไข่ ตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนด ตามรูปด้านล่างค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลด การคัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ (กิจกรรม 3R) ตามโครงการอบรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปะจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์