รายงานผลการรับซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายการเกษตร(สาย4) หมู่ที่ 6

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายการเกษตร (สาย4) หมู่ที่ 6 โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งบัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นซองสอบราคาแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงขอรายงานผลการรับซองสอบราคาตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน