โครงการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566 วันที่ 13 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้บริหาอ่านต่อ…

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน (5 ส.) ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน (5 ส.) ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในอ่านต่อ…

กิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง การกำจัดผักตบชวา การจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชนกิจกรรมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺืเก้าต้น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง การกำจัดผักตบชวา การจัดการน้ำเสียและของเอ่านต่อ…

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำ (สระนายเทียน) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นไอ่านต่อ…

โครงการอบรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะและวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประอ่านต่อ…

โครงการ ”บ้านนี้ มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลโพธิ์เก้าต้นร่วมกันจัดทำแปลงปลูอ่านต่อ…

โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566 อ่านต่อ…

โครงการร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ จัดกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น ให้ถูกสุขลักษณะ และปรับปรุงภูอ่านต่อ…

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2566

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรท้องถิ่น และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวอ่านต่อ…

โครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเอ่านต่อ…